دو دقیقه بودی ...  

نه به باره نه به داره هنوز هیچی نشده چرا ترمزت بریده کجا با این عجلههنوزم فکر میکنم یه حسی داري تو به من تو خودت نریز یه ریز هی بهم حرفاتو بزندو دقیقه بودی حالا کجا ميري تو بی ما مواظب دور و ورت باش میفهمیدی میخوامت ای کاشدو دقیقه بودی حالا کجا ميري تو بی ما مواظب دور و ورت باش میفهمیدی میخوامت ای کاش
از سرم گذشته هرچی بد گذشته من بخت برگشته خوبی برنگشت بهمزبون بسته قلبم تورو میخواد قلبا نزن حرف رفتن نگذر از دل مندو دقیقه بودی حالا کجا ميري تو

ادامه مطلب  

ماکان بند(دو دیقه بودی حالا)  

متن شعر آهنگ:
نه به باره نه به داره هنوز هیچی نشده چرا ترمزت بریده کجا با این عجلههنوزم فکر میکنم یه حسی داري تو به من تو خودت نریز یه ریز هی بهم حرفاتو بزندو دقیقه بودی حالا کجا ميري تو بی ما مواظب دور و ورت باش میفهمیدی میخوامت ای کاشدو دقیقه بودی حالاکجا ميري تو بی ما مواظب دور و ورت باش میفهمیدی میخوامت ای کاشاز سرم گذشته هرچی بد گذشتهمن بخت برگشته خوبی برنگشت بهمزبون بسته قلبم تو رو میخواد قلبانزن حرف رفتن نگذر از دل مندو دقیقه بودی حالا

ادامه مطلب  

بلدی ؟  

اینکه وقتی حالت خیلی بد شده ، ميري و برای خودت اسطوخودوس دَم میکنی ، ميري جلد های آنی شرلی رو میزاری جلوت و یکی رو انتخاب میکنی که بخونی ، ميري و غرق میشی تو موزیکای یان تیرسینگ و آروم رونوک پا میچرخی و فکر میکنی چی میشد اگه یه بالرین بودی ، اینکه بعدش میپری رو تختو با لباس ميري زیر دوش ِ اب سردو و بعدشم میگیری سه تا یخو میزاری تویه پلاستیک و هی میزنی به صورتت و بعدشم میخوابی بعدشم که بیدار میشی میبینی چقدر حالت خوب شده و اون روح ِ مسخره وکسل د

ادامه مطلب  

دنیا سرای مکافاته  

این احمدی نژاد هنوز داره محتوا تولید میکنه
جالبه
خون ستار بهشتی و امثالشو همین آدم ریخت
الان که میبینه به قول کامبیز داره با بر و بچزش میره سمت سرازیری (و قعر تاریخ) و اسمش قراره کنار هیتلر و صدام حسین ثبت بشه به عنوان خونخواران تاریخ، الان اومده نشسته میگه من واسه ستار بهشتی جون کندم که قاتلو پیدا کنم
واقعا اگر مشت نمونه خروار باشه
اگر احمدی نژاد نماینده واقعی مردم بوده باشه
ما مردم پستی هستیم!
داري ميري به قعر تاریخ آقای احمدی نژاد، داري خل

ادامه مطلب  

دنیا سرای مکافاته  

این احمدی نژاد هنوز داره محتوا تولید میکنه
جالبه
خون ستار بهشتی و امثالشو همین آدم ریخت
الان که میبینه به قول کامبیز داره با بر و بچزش میره سمت سرازیری (و قعر تاریخ) و اسمش قراره کنار هیتلر و صدام حسین ثبت بشه به عنوان خونخواران تاریخ، الان اومده نشسته میگه من واسه ستار بهشتی جون کندم که قاتلو پیدا کنم
واقعا اگر مشت نمونه خروار باشه
اگر احمدی نژاد نماینده واقعی مردم بوده باشه
ما مردم پستی هستیم!
داري ميري به قعر تاریخ آقای احمدی نژاد، داري خل

ادامه مطلب  

دنیا سرای مکافاته  

این احمدی نژاد هنوز داره محتوا تولید میکنه
جالبه
خون ستار بهشتی و امثالشو همین آدم ریخت
الان که میبینه به قول کامبیز داره با بر و بچزش میره سمت سرازیری (و قعر تاریخ) و اسمش قراره کنار هیتلر و صدام حسین ثبت بشه به عنوان خونخواران تاریخ، الان اومده نشسته میگه من واسه ستار بهشتی جون کندم که قاتلو پیدا کنم
واقعا اگر مشت نمونه خروار باشه
اگر احمدی نژاد نماینده واقعی مردم بوده باشه
ما مردم پستی هستیم!
داري ميري به قعر تاریخ آقای احمدی نژاد، داري خل

ادامه مطلب  

دنیا سرای مکافاته  

این احمدی نژاد هنوز داره محتوا تولید میکنه
جالبه
خون ستار بهشتی و امثالشو همین آدم ریخت
الان که میبینه به قول کامبیز داره با بر و بچزش میره سمت سرازیری (و قعر تاریخ) و اسمش قراره کنار هیتلر و صدام حسین ثبت بشه به عنوان خونخواران تاریخ، الان اومده نشسته میگه من واسه ستار بهشتی جون کندم که قاتلو پیدا کنم
واقعا اگر مشت نمونه خروار باشه
اگر احمدی نژاد نماینده واقعی مردم بوده باشه
ما مردم پستی هستیم!
داري ميري به قعر تاریخ آقای احمدی نژاد، داري خل

ادامه مطلب  

دنیا سرای مکافاته  

این احمدی نژاد هنوز داره محتوا تولید میکنه
جالبه
خون ستار بهشتی و امثالشو همین آدم ریخت
الان که میبینه به قول کامبیز داره با بر و بچزش میره سمت سرازیری (و قعر تاریخ) و اسمش قراره کنار هیتلر و صدام حسین ثبت بشه به عنوان خونخواران تاریخ، الان اومده نشسته میگه من واسه ستار بهشتی جون کندم که قاتلو پیدا کنم
واقعا اگر مشت نمونه خروار باشه
اگر احمدی نژاد نماینده واقعی مردم بوده باشه
ما مردم پستی هستیم!
داري ميري به قعر تاریخ آقای احمدی نژاد، داري خل

ادامه مطلب  

تست زن ذلیلی یا مردسالاری !  

1. با خانومت داري از یه مغازه لباس فروشی دیدن می کنی و ایشون از یه لباس 250000 تومنی خوشش میاد:
الف- زود با هم ميرين تو مغازه و تمام حقوق یه ماهتو دو دستی تقدیم صاحب مغازه می کنی و تا آخر اون ماه غذاهای طبیعی از قبیل باد و نور و هوا و ... می خورین!
ب- تا خانوم میاد اون لباسو نشونت بده خودتو به کوچه علی چپ میزنی انگار نه انگار که با تو بوده ! یه جوری مثل برق و باد از اونجا دورش میکنی و تا اون لباس از مد نیفتاده به اون منطقه بر نمیگردی!
2. با خانومت داري ميري ر

ادامه مطلب  

تست زن ذلیلی یا مردسالاری !  

1. با خانومت داري از یه مغازه لباس فروشی دیدن می کنی و ایشون از یه لباس 250000 تومنی خوشش میاد:
الف- زود با هم ميرين تو مغازه و تمام حقوق یه ماهتو دو دستی تقدیم صاحب مغازه می کنی و تا آخر اون ماه غذاهای طبیعی از قبیل باد و نور و هوا و ... می خورین!
ب- تا خانوم میاد اون لباسو نشونت بده خودتو به کوچه علی چپ میزنی انگار نه انگار که با تو بوده ! یه جوری مثل برق و باد از اونجا دورش میکنی و تا اون لباس از مد نیفتاده به اون منطقه بر نمیگردی!
2. با خانومت داري ميري ر

ادامه مطلب  

تست زن ذلیلی یا مردسالاری !  

1. با خانومت داري از یه مغازه لباس فروشی دیدن می کنی و ایشون از یه لباس 250000 تومنی خوشش میاد:
الف- زود با هم ميرين تو مغازه و تمام حقوق یه ماهتو دو دستی تقدیم صاحب مغازه می کنی و تا آخر اون ماه غذاهای طبیعی از قبیل باد و نور و هوا و ... می خورین!
ب- تا خانوم میاد اون لباسو نشونت بده خودتو به کوچه علی چپ میزنی انگار نه انگار که با تو بوده ! یه جوری مثل برق و باد از اونجا دورش میکنی و تا اون لباس از مد نیفتاده به اون منطقه بر نمیگردی!
2. با خانومت داري ميري ر

ادامه مطلب  

تست زن ذلیلی یا مردسالاری !  

1. با خانومت داري از یه مغازه لباس فروشی دیدن می کنی و ایشون از یه لباس 250000 تومنی خوشش میاد:
الف- زود با هم ميرين تو مغازه و تمام حقوق یه ماهتو دو دستی تقدیم صاحب مغازه می کنی و تا آخر اون ماه غذاهای طبیعی از قبیل باد و نور و هوا و ... می خورین!
ب- تا خانوم میاد اون لباسو نشونت بده خودتو به کوچه علی چپ میزنی انگار نه انگار که با تو بوده ! یه جوری مثل برق و باد از اونجا دورش میکنی و تا اون لباس از مد نیفتاده به اون منطقه بر نمیگردی!
2. با خانومت داري ميري ر

ادامه مطلب  

تست زن ذلیلی یا مردسالاری !  

1. با خانومت داري از یه مغازه لباس فروشی دیدن می کنی و ایشون از یه لباس 250000 تومنی خوشش میاد:
الف- زود با هم ميرين تو مغازه و تمام حقوق یه ماهتو دو دستی تقدیم صاحب مغازه می کنی و تا آخر اون ماه غذاهای طبیعی از قبیل باد و نور و هوا و ... می خورین!
ب- تا خانوم میاد اون لباسو نشونت بده خودتو به کوچه علی چپ میزنی انگار نه انگار که با تو بوده ! یه جوری مثل برق و باد از اونجا دورش میکنی و تا اون لباس از مد نیفتاده به اون منطقه بر نمیگردی!
2. با خانومت داري ميري ر

ادامه مطلب  

من چقدر خوشحالم  

منت خدای عزوجل را که یهو همه غیبت هات روحاضری می کنه۲ و دقیقه نود خبرت می کنه که امروز صبح دوتا میان ترم داري و اگه ندی این ترمت با خاک یکسانه و با دوساعت خوندن امتحان ۴ واحدی رو ۱۸ میگیری و ميري ترمی که ازش قطع امید کرده بودی رو با معدل الف به پایان برسونی.

ادامه مطلب  

غنیمت های جنگی  

هوالمحبوب
یه سری از آدم ها شبیه غنیمت های جنگی هستن، وقتی ميري تو دل یه ماجرای هولناک، ميري توی محیط خفقان آور، وارد یه جمعی میشی که دوستش نداري، بهت فشار میارن، تحقیرت میکنن، زور میگن، دوستت ندارن، خوبی هات رو نمی بینن، اما وقتی از دل ماجرا میزنی بیرون، وقتی تصمیم ميري بری دنبال شانس جدید، یه چیزهایی رو با خود بر میداري و میزنی بیرون، برمیداري و ميري و پشت سرت رو هم نگاه نمی کنی، تو از دل یه جنگ بیرون زدی ولی خوشحالی، در کنار همه ی تجربه های

ادامه مطلب  

غنیمت های جنگی  

هوالمحبوب
یه سری از آدم ها شبیه غنیمت های جنگی هستن، وقتی ميري تو دل یه ماجرای هولناک، ميري توی محیط خفقان آور، وارد یه جمعی میشی که دوستش نداري، بهت فشار میارن، تحقیرت میکنن، زور میگن، دوستت ندارن، خوبی هات رو نمی بینن، اما وقتی از دل ماجرا میزنی بیرون، وقتی تصمیم ميري بری دنبال شانس جدید، یه چیزهایی رو با خود بر میداري و میزنی بیرون، برمیداري و ميري و پشت سرت رو هم نگاه نمی کنی، تو از دل یه جنگ بیرون زدی ولی خوشحالی، در کنار همه ی تجربه های

ادامه مطلب  

آغازی نو  

به نام خدا سلام 
تیمی اکنون تو اتوبوس مربوطه نشسی و داري به شعر خوانی محمد علی بهمنی عزیزگوش میدی ..حالت خوبه و لحظه لحظه ی سروده ها تماما ینی تو :) 

آخیش چقدر دلم آرومه میبینی تیمای ناآرام ..میگم آرومم..خوبم (آخیییش)
داري ميري دفتر ..ببینم امرو چقدر بیمه صادر میکنی :))) 

دختری ک عاشق عکاسی و نقاشیه داره چیکار میکنه :)) خندم میگیره ب سرنوشت ، ب تمام زور سرنوشت
آباریک الله دمت گرم،  ولی خوشگله من بیخیال دوربینمو قلمام نمیشم ؛) یادت بمونه ^_^  

ادامه مطلب  

درس هایی از تَله گُه رام !  

همین چند دقیقه ی پیش فهمیدم که نباید بگم حوصلـ م سر رفته یه ویدیو بفرست ببینیمت ! بلکه باید بگـ م دلـ م تنگ شده واست یه ویدیو بفرست ببینیمت !
# چقدر زندگی ریزه کاری داري !
درسته که یهو میای بالا
اما بعدش خیلی زود هم ميري پایین ! 
پایین تر
پایینِ پایین
اون تــهِ تــه !
البته شایدم یه دفعه محو شی اصن !
یا اینکه از اول هم بالا باشی و ازون بالا یه ذره هم تکون نخوری !
# چقدر زندگی بالا پایین داري !
یه قدم میره عقب میگه تو چرا با من اینقدر ترسناکی؟
دو قدم میر

ادامه مطلب  

مازیار میری مهمان برنامه دورهمی + بیوگرافی و تصاویر اینستاگرام مازیار میری  

بیوگرافی مازیار ميري و همسرش و دخترش با عکسهای اینستاگرام مازیار ميري

مزیار ميري کارگردان ، تدوین گر ، نویسنده و مجری طرح سینما و تلویزیون
کشورمان که نشان داده در عرصه کارگردانی بسیار عالی و باهوش می باشد و ذهن
بیننده اش را یه خوبی می توان بخواند و براس اساس نیاز جامعه اش فیلم می
سازد ، جمعه 96/11/6 ساعت 23 مهمان برنامه دورهمی با اجرای فوالعاده عالی مهران مدیری
کارگردان توانای کشورمان خواهد بود . صفحه اینستاگرام برنامه دورهمی با
انتشار عک

ادامه مطلب  

زندگینامه مازیار میری و همسرش  

بیوگرافی مازیار ميري و همسرش و دخترش با عکسهای اینستاگرام مازیار ميري

مزیار ميري کارگردان ، تدوین گر ، نویسنده و مجری طرح سینما و تلویزیون
کشورمان که نشان داده در عرصه کارگردانی بسیار عالی و باهوش می باشد و ذهن
بیننده اش را یه خوبی می توان بخواند و براس اساس نیاز جامعه اش فیلم می
سازد ، جمعه 96/11/6 ساعت 23 مهمان برنامه دورهمی با اجرای فوالعاده عالی مهران مدیری
کارگردان توانای کشورمان خواهد بود . صفحه اینستاگرام برنامه دورهمی با
انتشار عک

ادامه مطلب  

....  

لیست مخاطبینت رو میگردی...هزارنفر توش هستن و دلت نمیخواد باهیچ کس حرف بزنی...
ده تا کانال داري و کلی پیام نخونده که حوصله خوندن هیچ کدومشون رو نداري
ميري اینستا و اونجا هم اوضاع همینه...همه جا همینه
کلی حرف و تو حوصله هیچ کدوم رو نداري
حست شبیه آدمیه که تو وسط شلوغی و جیغ و داد یه عروسی میخواد بشینه گریه کنه
یه بغض داري تو گلوت که شده شبیه یه بمب ساعتی
ازم میپرسه جایی کار میکنی...میگم نه......ولی تو دلم میگم آره کار میکنم ولی اش متنفرم....کاریه هرروز ب

ادامه مطلب  

ضرب المثل  

قدیمی ها برای درک متقابل افکار دیگران ضرب المثل هایی ساخته اند که بد نیست ببینیم:
- ادب از که آموختی از بی ادبان : بادیدن رفتار بی ادبان آن کارها را انجام ندادن.
- دیگ به دیگ می گه روت سیاه: کسی که عیب دارد به دیگران طعنه می زند.
آبکش به کف گیر می گوید چقدر سوراخ داري: کسی که خود عیب بسیار دارد وبه اندک عیب دیگری ایراد و خرده می گیر

ادامه مطلب  

رسم عاشقي اين نيست که بگويي مرا دوست داري  

 
رسم عاشقی این نیست که بگویی مرا دوست داري
 
و بعد از مدتی مرا تنها بگذاری
رسم عاشقی این نیست که مرا به اوج قله احساسات ببری
 
و بعد مرا از همان جا رها کنی.
 
این رسمش نیست که پا به پای من بیایی
 
و روزی رفیق نیمه راه شوی
این رسمش نیست که قلبم را بگیری
 
و آن را بازیچه خودت کنی.
 
این رسمش نیست که مرا در آغوش بگیری
 
و هوس را به جای عشق برایم معنا کنی
 

ادامه مطلب  

تا به این حد  

وقتی کسی را تا به این حد دوست داري
فرقی ندارد،خوب یا بد، دوست داريشاید نخواهد باشی اما چاره ای نیست
حتی اگر اوهم نخواهد دوست داريتردید داري: شاید او عاشق نباشد
هرچند قطعی یا مردد دوست داريیک روز می افتی به حال من و آن روز
از تو نمی پرسد: .......! دوست داري؟می گردد از تو، میرود سمت رقیبان
آهسته می گویی که:باشد...دوست داريآن روز می فهمی که درد عاشقی چیست
آن روز می فهمی که شاید دوست داري
 

ادامه مطلب  

به راستی چرا؟  

داشتنِ دوست های غیربلاگری که میدونن بلاگری تقریبا به اندازه داشتنِ دوست هایی که نمیدونن هری پاتر چیه، سخته. همونطور که برای دسته دوم باید توضیح بدی تسترال و فشفشه چی هستن و «هافلپافی اصیل» فحش نیست ( بلکه «اسلیترینی اصیل» فحشه :دی )، برای دسته اول هم باید شرح بدی چرا با بلاگران در تلگرام سخن میگی ولی شماره هیچکدوم همکلاسی های پسرت رو نداري( که دو موضوع کاملا بی ربط هستن، پسرهامون جواب سلام هم نمی دادن، من چرا و چگونه باید شماره شون رو داشته ب

ادامه مطلب  

به راستی چرا؟  

داشتنِ دوست های غیربلاگری که میدونن بلاگری تقریبا به اندازه داشتنِ دوست هایی که نمیدونن هری پاتر چیه، سخته. همونطور که برای دسته دوم باید توضیح بدی تسترال و فشفشه چی هستن و «هافلپافی اصیل» فحش نیست ( بلکه «اسلیترینی اصیل» فحشه :دی )، برای دسته اول هم باید شرح بدی چرا با بلاگران در تلگرام سخن میگی ولی شماره هیچکدوم همکلاسی های پسرت رو نداري( که دو موضوع کاملا بی ربط هستن، پسرهامون جواب سلام هم نمی دادن، من چرا و چگونه باید شماره شون رو داشته ب

ادامه مطلب  

من یار مهربانم، دانا و خوش بیانم!  

کسی می دونه اسم این مریضی که کلی کتاب نخونده داري ولی بازم ميري ٤ تا کتاب می خری اضافه می کنی به قبلیا، چیه؟! :-/
بعد شما هم مثل من تمرکز و سرعتتون برای کتاب خوندن در مقایسه با گذشته که موبایل و شبکه های مجازی نبود، کم شده؟ راهکاری سراغ دارين؟ گوشیم رو بندازم تو یخچال؟ لپتاپم رو پرت کنم تو کابینت یا چی؟!
( توضیح اینکه اکثر کتابهام الکترونیکیه و توی گوشیم! ٦٠ تا کتاب نخونده توی فیدیبو و ٧-٨ تایی کاغذی دارم!!)

ادامه مطلب  

کمک به هم نوع بدون قید و شرط  

تو میدون خواستم سریع از تاکسی پیاده شم، هندزفریم تو گردنم گره خورد، مثل غازی که گردنش بشکنه، یا کفتری که بیماری نیوکاسل گرفته باشه، پیچ میخوردم، تو همین مابین سَری هندزفریم افتاد پایین و گم شد. تو همون وضعیت غازی که داشتم دور خودم میچرخیدم تو خیابونم میگشتم سری هندزفری رو پیدا کنم. یه موتوری اومد کنارم گفت "کجا ميري داداش؟"
گفتم جایی نمیرم!
گفت "تو چیکار داري بگو کجا ميري"
همینطور که میچرخیدم باز مثل غاز گردن برافراشتم گفتم "جایی نمیرم یچی گم

ادامه مطلب  

کمک به هم نوع بدون قید و شرط  

تو میدون خواستم سریع از تاکسی پیاده شم، هندزفریم تو گردنم گره خورد، مثل غازی که گردنش بشکنه، یا کفتری که بیماری نیوکاسل گرفته باشه، پیچ میخوردم، تو همین مابین سَری هندزفریم افتاد پایین و گم شد. تو همون وضعیت غازی که داشتم دور خودم میچرخیدم تو خیابونم میگشتم سری هندزفری رو پیدا کنم. یه موتوری اومد کنارم گفت "کجا ميري داداش؟"
گفتم جایی نمیرم!
گفت "تو چیکار داري بگو کجا ميري"
همینطور که میچرخیدم باز مثل غاز گردن برافراشتم گفتم "جایی نمیرم یچی گم

ادامه مطلب  

اگر خدا را دوست داری....  

 اگر خدا را دوست داريم ، باید کارهایی انجام بدهیم که مورد رضای او باشد.
اگر خدا را دوست داري، خدا گفته است:لا یسخر قوم من قومهمدیگر را مسخره نکنید.اگر خدا را دوست داري، خدا گفته است:ولا تلمزوا انفسکماز همدیگر عیب جویی نکنید.اگر خدا را دوست داري ،خدا گفته است:ولا تنابزوا بالالقابلقب زشت به هم ندهید.اگر خدا را دوست داري، خدا گفته است:و انفقوا فی سبیل اللهدر راه خدا انفاق کنید.اگر خدا را دوست داري ،خدا گفته است:و بالوالدین احساناو به پدرو مادر ن

ادامه مطلب  

«من» باختم... اما کسی جز «ما» نخواهد برد  

دارد صدایت می زنم... بشنو صدایم را!
بیرون بکش از زندگی و مرگ! پایم را
داري کنار شوهرت از بغض می ميري
شب ها که از درد تو می گیرم کجایم را
هر بوسه ات یک قسمت از کابوس هایم شد
از ابتدا معلوم بودم انتهایم را
در هر خیابان گریه کردم، گریه من را کرد!
شاید ببیند شوهر تو اشک هایم را
هیچم! ولی دارم عزیزم «هیچ» را از تو
مستیَم از نوشابه ی مشکی ست یا از تو؟!
دارم تلو... دارم تلو... از «نیستی» مستم
حالا «دکارت» مسخره ثابت کند «هستم»!
«بودم!» بله! مثل جهانی از تصوّره

ادامه مطلب  

بی پولی  

داري زندگیتو میکنی، درستو میخونی ، یهو به خودت میای و میبینی ای دل غافل! بیست سالم شده و دیگه روم نمیشه از بابام پول بگیرم، بیست سالم شده و هیچ کاری بلد نیستم که بتونم ازش پول دربیارم، هیچی از خودم ندارم. وام دانشجویی میگیری که حداقل یه ماه بتونی خرج کارای لازم عقب افتاده که روت نمیشه از بابات بخوای رو بدی، اونم نگاه میکنی و میبینی اینقدر کم هست که نتونی هیچ کاری بکنی. یهو یه نگاه به درسات میکنی و میبینی ای وااای از اینم که نمیشه پول دراورد... ی

ادامه مطلب  

1046 - مهربوووووووون!  

به نظرتون با یه ادمی که
که هر کاری دوست داري میکنی و هر بلایی دوست داري سرش میاری هر چی دوست داري بهش میگی 
ولی اون هیچچچچچی نمیگه 
و بازم بهت لبخند میزنه 
چیکار باید کرد!؟ 
من که میگم باید با ماهیتابه زد سیاه و کبودش کرد!!!! :/// 

ادامه مطلب  

وب گردی  

سلااااااام
صبح آدینتون بخیر
صبخ زیبایه مثلا زمستونتون هم بخیر
من 3،4ماهی میشه اومدم بیان...
تو این مدت به وبلاگ های زیادی سر زدم باهاشون ارتباط برقرار کردم اما گویا یک طرفه بوده بعضی از اونها:)
ارتباط که میگم تبادل نظر بوده اما اونها به وبم نیومدن و شایدم تو سکوت اومدن سر زدن و رفتن
به هر حال الان وبلاگهایی که دنبال میکنم به 10تا هم نمیرسه:)
دوستانی که دنبال میکنن و مطالب و میخونن بگن تا به دنبال کنندگان اضافه یشن
یا اگر وبلاگ خیلی خوبی میشناسید

ادامه مطلب  

تو راهی  

چ حس خوبیه  این حس مادری 
همین ک حس کنی یکیو ک بیشتر ا خودت دوس داري 
داري تو دلت پرورش میدی

ادامه مطلب  

نقش صبر در تحمل افراد از دید قرآن  

 
صبر  یك ویژگی روانی و ثبات درونی است كه نتیجة آن مدیریت احساسات و هیجانات، توان تحمل سختی‌ها و سخت كوشی در كارهاست. صبر در زندگی انسان كاركردهای گوناگونی دارد؛ از جمله: انسان را در مقابله با تنیدگی‌ها یاری می‌دهد، موفقیت در تحصیل، شغل و روابط اجتماعی را تسهیل می‌كند، در برخورد با هیجانات و احساسات درونی توانمندتر می‌سازد و در زمینه دین‌داري انسان را یاری می‌دهد.
 
 

ادامه مطلب  

لاشی نباشیم  

یه روزی عاشق یکی میشی میپرستیش ازخودتم بیشتردوسش داري  نفست به نفسش بندمیشه مغرورمیشی تمام وکمال واسه خودت میخواییش حتی ب نگاهای بقیه ک روش میفته حسودی میکنی باهاش که راه ميري دلت قنج میره دستاشومیگیری ویه اخم میاری روپیشونیت ک بگی آهای اونی ک ب عشقم نگامیکنی صاحاب داره هاااا...وختی اسمتوصدامیکنه دلت میلرزه شده تموم زندگیت ی ساعت که باهاش حرف نزنی سردرگمی حالت خرابه بهونه میگیری جالبش اینجاس بقیم میدونن چرابهونه گیرشدی میدونن دلت هواشو

ادامه مطلب  

کچلی گرفته ی درب و داغون...  

به معنای واقعی پاشیده و درب و داغون
از خونه زدم بیرون ب حدی که
حتی پتانسیل گریه کردن هم داشتم وسط خیابون...
فقط دلم میخواد هر چی زود تر
این دوران پشت کنکور بودنم هم تموم شه
به خیر و خوشی و راحت شم فقط...
 واقعا که خل شدم از دست کارهاشون....
هوووووف
کچل شدم از دستشون 
 
پ.ن: هیسس.. نپرس.
خویش خطاب (!) خب دختره ی مشنگه کچلی گرفته!
کخ داري هی ميري وبلاگشو میخونی
تا بیشتر حرصت درآد؟!
ابله! اههه !
 
خوشحالم که دارمت آخه عشق دلمم...
من سنه قربانه اون "جووونم" گفت

ادامه مطلب  

داستان و تصاویر سریال هیات مدیره  

داستان و تصاویر سریال هیات مدیره + جزئیات جدید سریال هیات مدیره مازیار ميري

سریال جدید مازیار ميري بنام هیات مدیره و به تهیه کنندگی مهران رسام
برای پخش در شبکه پنج سیم در حال تولید می باشد . سریال هیئت مدیره یک
سریال پربازیگره که مراحل تست گریم سریال هیات مدیره به کارگردانی مازیار ميري انجام شده است . از بازیگران سریال هیات مدیره میتوان احسان کرمی
، حدیث میرامینی ، الیکا عبدالرزاقی ، فرید سجادی‌ حسینی ، امیر دلاوری ،
لیلی رشیدی ، ثریا

ادامه مطلب  

داستان و تصاویر سریال هیات مدیره  

داستان و تصاویر سریال هیات مدیره + جزئیات جدید سریال هیات مدیره مازیار ميري

سریال جدید مازیار ميري بنام هیات مدیره و به تهیه کنندگی مهران رسام
برای پخش در شبکه پنج سیم در حال تولید می باشد . سریال هیئت مدیره یک
سریال پربازیگره که مراحل تست گریم سریال هیات مدیره به کارگردانی مازیار ميري انجام شده است . از بازیگران سریال هیات مدیره میتوان احسان کرمی
، حدیث میرامینی ، الیکا عبدالرزاقی ، فرید سجادی‌ حسینی ، امیر دلاوری ،
لیلی رشیدی ، ثریا

ادامه مطلب  

داستان و تصاویر سریال هیات مدیره  

داستان و تصاویر سریال هیات مدیره + جزئیات جدید سریال هیات مدیره مازیار ميري

سریال جدید مازیار ميري بنام هیات مدیره و به تهیه کنندگی مهران رسام
برای پخش در شبکه پنج سیم در حال تولید می باشد . سریال هیئت مدیره یک
سریال پربازیگره که مراحل تست گریم سریال هیات مدیره به کارگردانی مازیار ميري انجام شده است . از بازیگران سریال هیات مدیره میتوان احسان کرمی
، حدیث میرامینی ، الیکا عبدالرزاقی ، فرید سجادی‌ حسینی ، امیر دلاوری ،
لیلی رشیدی ، ثریا

ادامه مطلب  

داستان و تصاویر سریال هیات مدیره  

داستان و تصاویر سریال هیات مدیره + جزئیات جدید سریال هیات مدیره مازیار ميري

سریال جدید مازیار ميري بنام هیات مدیره و به تهیه کنندگی مهران رسام
برای پخش در شبکه پنج سیم در حال تولید می باشد . سریال هیئت مدیره یک
سریال پربازیگره که مراحل تست گریم سریال هیات مدیره به کارگردانی مازیار ميري انجام شده است . از بازیگران سریال هیات مدیره میتوان احسان کرمی
، حدیث میرامینی ، الیکا عبدالرزاقی ، فرید سجادی‌ حسینی ، امیر دلاوری ،
لیلی رشیدی ، ثریا

ادامه مطلب  

شعر به همسر  

تو بیا شادی کن و غم را بکش
غصه و  درد و حرمان و الم را بکش
تو توانی داري که از درونت جوشد
تو جلایی داري که از روحت روید
تو قدرتی داري که از و جودت آید
تو صولتی داري که از اندرونت آید
تو سیرتی داري که درخشانم کند
تو صورتی داري که تماشایم کند
تو شکوهی داري که می پراند حقارت را
تو شعوری داري که می رهاند جهالت را
 

ادامه مطلب  

بی احتیاطی نکن ، حتی یک ثانیه ...  

بی احتیاطی نکن ، حتی یک ثانیه ...
برای ترک خودارضایی ، یک قانون بسیار مهم وجود داره ، اینکه اصلا نباید بی احتیاطی کرد ، خب حالا بی احتیاطی یعنی چی ؟
بی احتیاطی یعنی اینکه مثلا خانواده داره میرن مهمانی ، تو باهاشون نميري و تنها تو خونه می مونی ، تنها در خانه به همراه یک کامپیوتر متصل به اینترنت و ادامه ...
ماجرا ...
این بزرگترین بی احتیاطی ممکنه ...
در مسیر ترک ، به هیچ وجه نباید ریسک کرد ، حریف اینقدر قوی هست که راه شکستش ، به حداقل رساندن میزان اشت

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق انرژی زمین گرمایی  

دانلود تحقیق انرژی زمین گرمایی دانلود تحقیق انرژی زمین گرمایی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 7 انرژی زمین گرمایی قدمت انرژی زمین گرمایی به اندازه عمر زمین است. (geo) به معنی «زمین» و «Thermal» به معنی «گرما» است. بنابراین Geothermal (ژئوترمال) به معنی زمین – گرما می باشد. آیا تاکنون تخم مرغ آپزی را نصف کرده اید ؟ درون زمین مشابه تخم مرغ است. زرده تخم مرغ بسان هسته زمین است. سفیده...ادامه و دانلودتحقیق د

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1